0242 229 23 44

bilgi@altinyakakoleji.com

Konyaaltı, Antalya

Gürsu Mah. Atatürk Bulvarı 189/A

[popup_anything id="2299"]

0242 229 23 44

bilgi@altinyakakoleji.com

Konyaaltı, Antalya

Gürsu Mah. Atatürk Bulvarı 189/A

07:30 - 18:30

Monday - Friday

6698 Sayılı KVK Kanunu Gereğince Aydınlatma Metni

ALTINYAKA KOLEJİ, kişisel verileri işlenen tüm ilgililerin Anayasa ile koruma altına alınan temel hak ve özgürlüklerinin korunması/özel hayatın gizliliği ve mahremiyeti ilkelerini göz önünde bulundurularak, kişisel verilerinin işlenmesi, muhafazası, paylaşılması ve güvenliğinin sağlanması hususlarında azami gayret ve hassasiyet göstermektedir. Bu metni ilan etmekteki amacımız, 6698 sayılı KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerin işlenip korunduğunu açıklayıcı bir şeklide ve tüm şeffaflığı ile ilgililerine duyurmaktır.

Mütevelli heyeti üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, öğrenci, veli, çalışan, tedarikçi, ALTINYAKA KOLEJİ ile iş ilişkisinde bulunanlar, Okulumuzun etkinliklerinden faydalananlar, başarı veya ihtiyaç bursu alan, aday başvurusunda bulunan öğrenciler, iş başvurusu yapanlar vb. başta olmak üzere Okulumuza kişisel verilerini fiziksel veya sanal ortamda, sözlü, yazılı veya elektronik olarak dolaylı veya doğrudan paylaşan veya ALTINYAKA KOLEJİ tarafından elde edilmesine olanak sağlamış kişiler ile Okulumuzun veri tabanında bilgileri kayıtlı olan tüm ilgililer kişisel veri sahipleridir.

ALTINYAKA KOLEJİ, 6698 sayılı KVK Kanunu sorumluluğu kapsamında tüm kişisel verileri “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda belirtilen prensipler çerçevesinde toplar, işler, muhafaza eder, paylaşır ve bu verilerin KVK Kanunu’na uygun olarak korunmasını sağlar.

TANIMLAR

KVK Kanunu           : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Açık Rıza                   : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. (KVK Kanunu’nun yükümlü kıldığı her hususta ilgili kişiden açık rıza alınmaktadır).

Veri Sorumlusu        : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. (Veri sorumlusu’ dır.

Kişisel Veri                : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgi (ad, soyad, TC. No, Adres, doğum tarihi, doğum yeri, telefon numarası, araç plakası, sağlık raporu, dini, iban numarası vb)

İlgili Kişi                    : Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir. (Öğrenci, veli, mütevelli, yönetim kurulu, iş ortağı, çalışan, aday, vb)

Veri İşleyen               : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi (Okul müdür yardımcıları, insan kaynakları, muhasebe, ölçme değerlendirme, vb departmanlar)

I- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA ve İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Okulumuz ile ilgili işlemleriniz başladığı sıra faaliyetlerimizin icrası ve/veya sonrasında yazılı ve sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, özel nitelikli kişisel verileriniz dahil her türlü kişisel veri içeren bilgi ve belgeyi içermekte olup, tüm kişisel veriler fiziki ve bilgisayar ortamında mevzuata uygun olarak saklanmaktadır. Özel nitelikli kişisel verileriniz hassas veri olmakla, kanunun belirlediği işbu hassas veriler, oldukça korunaklı muhafaza edilmektedir.

Kişisel verileriniz, Okulumuzun tüm faaliyet ve etkinlikleri çerçevesinde, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla toplanabilmekte ve işlenebilmektedir. KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve paylaşılması hususunda Kişisel Veri Sahibi’nin yasal düzenlemeye uygun şekilde aydınlatılmış bilgiye dayanan açık rızası alınmaktadır. Sözleşme ve yasalardan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmek, duyuru, konferans, panel, sergi, kermes, konser, üyelik, davetiye, her türlü spor, sanatsal  aktiviteleri, yurt içi-yurt dışı gezileri, yarışmalar, bağış ve yardım toplama veya bağış ve yardımda bulunulması, burs işlemleri, istatistik gerekçelerle, etkinliklerden faydalandırma ve benzeri her türlü bilgilendirme faaliyetlerini içerir şeklide hukuki nedenlerle ve amacı doğrultusunda toplanıp işlenebilmektedir. Ayrıca ilgili kişi tarafından talep edilecek bilgi, hizmet ve diğer faaliyetlerle ilgili bilgilendirme, şikayet, şikayete ve iş başvurularına geri bildirimi de içermektedir. Ticari elektronik ileti de bu kapsamda olup, Okulumuzun web sayfasından/öğrenci bilgilerine ilişkin sayfadan kullanıcı adı ve şifresiyle yapılan her girişe ilişkin kişisel verileriniz de toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, kanunla yükümlü kılınan veri işleme şartlarına ve ilkelerine riayet edilmek suretiyle işlenmektedir. Kişisel verilerin ilgili mevzuatlar kapsamında işlenmesi her türlü faaliyeti kapsamaktadır.

II- KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILIYOR.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanunu’nda düzenlenen temel ilke ve kurallara, kişisel veri işleme şartlarına uygun davranılmak suretiyle, Okul’un faaliyeti ve amacı gözetilerek, Okul uygulaması, insan kaynakları ve ilgili birimlerin politikalarının yürütülmesi için, iş ortakları, hissedarları, yetkilileri, mütevelli heyeti, yönetim kurulu, veri işleyen ve saklayan ilgili kişi veya tüzel kişiler, gizlilik sözleşmesi ile her türlü güvenlik sağlamaya yönelik hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir. ALTINYAKA KOLEJİ, ilgili kişilerin kişisel verilerini KVK Kanunu’na aykırılık oluşturacak şekilde paylaşmamaktadır.

III- KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KORUMA YÖNTEMLERİMİZ

Her türlü yolla elde edilen kişisel verilerinizin güvenliği Veri Sorumlusu sıfatıyla ALTINYAKA KOLEJİ tarafından ve/veya gizlilik çerçevesinde ve sözleşme kapsamında çalıştığımız ilgili şirket ya da kuruluşlarca teknolojik imkanlar ve maliyet gözetilerek her türlü teknik ve idari koruma yöntemleri uygulanmak suretiyle korunmaktadır.

 

IV- KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR SÜREYLE İŞLENDİĞİ BİLGİSİ

Her türlü kişisel verileriniz amacına uygun süre kadar saklanmaktadır. 6698 sayılı KVK Kanununu 7/1. Maddesine göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya yasaların tayin ettiği saklama süreleri dolduğunda ALTINYAKA KOLEJİ tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

V- AÇIK RIZA ARANMAKSIZIN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

1.Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
2. Fiili İmkânsızlık
3. Sözleşmenin Kurulması ve İfası İçin Gerekli Olması
4. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması
5. Kişisel Verilerin İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilmiş Olması
6. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin
Zorunlu Olması
7. Veri İşlemenin İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Zorunlu Olması

KVK Kanunu 11. Madde Gereğince Haklarınız

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  3. f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  5. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi, KVK Kanunu anlamında veri üzerinde sahip olunan hakların kullanabilmesi ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup, yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklar tamamen size aittir.

KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklarınızı, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanabilirsinizPaylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması, doğru olarak aktarılmış olması önemli olup, bu husus haklarınızı kullanabilmeniz için gereklidir ve yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk size aittir. Taleplerinizin yerine getirilmesi için yapacağımız masrafları, KVK Kanunu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Başlıklı 13. Maddesi’nde düzenlenen tarifeye göre sizden talep etme hakkımız saklı tutulmuştur.

KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, kişisel veri sahibi 11. Maddede belirtilen haklarını kullanmak isterse, info@altinyakakoleji.com kep adresinden, info@altinyakakoleji.com e-posta üzerinden; ALTINYAKA KOLEJİ Altınkum Mah. 425 Sk. No: 15/1
Konyaaltı, Antalya açık adresinden veya 0242 229 23 44 telefon numarasından bize ulaşabilir.

Ayrıca başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusu olarak cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz gün ve her hâlükârda  başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilirsiniz.

Erken Kayıt Avantajlarıİncele
+ +