0242 229 23 44

bilgi@altinyakakoleji.com

Konyaaltı, Antalya

Gürsu Mah. Atatürk Bulvarı 189/A

[popup_anything id="2299"]

0242 229 23 44

bilgi@altinyakakoleji.com

Konyaaltı, Antalya

Gürsu Mah. Atatürk Bulvarı 189/A

07:30 - 18:30

Monday - Friday

AKADEMİK PROGRAM

AKADEMİK PROGRAM

Akademik Program

Altınyaka ADVANCED RECOM (READING AND COMPREHENSION)

Altınyaka Okuduğunu Anlama Modeli, Altınyaka Kolejine özel olarak alan uzmanları tarafından geliştirilmiş bir modeldir. Ortaokulda ileri seviyede okuma ve anlama modeli (Altınyaka Advanced Reading and Comprehension Model) uygulanır. Model, öğrencilerimizin okuduğunu anlama becerilerini geliştirerek her alandaki akademik başarılarının artırılmasına yönelik Türkiye’de ilk defa uygulanan ve dünyada da örneğine az rastlanan bir modeldir.

TÜRKÇE
Öğrencilerimiz ortaokulda sözlü iletişim, okuma ve yazma becerilerini geliştirir. Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak doğru ve özenli kullanır. Duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde ifade eder, münazara kabiliyetini geliştirir. Bilgiyi keşfetme, yorumlama ve yapılandırma, düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, yorumlama, analiz-sentez yapma ve değerlendirme becerilerini geliştirir. Medya ortamlarında aktarılanları sorgular ve fikir üretir. Edebiyat bilgisi edinir, Türk ve dünya klasikleri yanında güncel edebiyatı da takip etmesi; kültür ve sanatı özümsemesi beklenir. Lider olmanın en önemli özelliklerinden biri olan topluluk önünde konuşma becerisini geliştirir.


MATEMATİK
Ortaokul öğrencilerimiz “Math and Mind” sınıfı’nda hayatın içindeki matematiği keşfederek öğrenirler. Altınyaka Koleji öğrencilerinin matematik becerisini en üst seviyeye taşımak için bağlamsal öğrenme modeli uygularlar. Matematik bilgi ve becerisi tüm hayatı boyunca bir öğrencinin ihtiyaç duyacağı en önemli kazanımlardan biridir. Sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, tahmin etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme, bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihninde yapılandırma, problem çözme, problem kurma, veri toplama ve analizini yapma gibi çeşitli zihinsel ve üst düzey becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu dersin en önemli kazanımı matematiğin başka alanlarla ilişkilendirilip yaşamdaki önemli rolünün kavranması ve öğrencilerimizin sınav başarısının üst düzeye çıkarılmasıdır.


YABANCI DİL
İngilizce

Ortaokul İngilizce Programı, ilkokulda temel dil kullanımından öğrenciyi bağımsız dil kullanımına taşır. İsminden de anlaşılacağı gibi öğrenci somut ve pek çok soyut kavramı anlar ve üzerine fikir üretir. Dil diğer disiplinler gibi bir ders değil bir iletişim aracıdır. Öğrencilerimizin İngilizceyi akıcı ve doğru konuşma, okuma, metinleri kavrama, yorumlama ve analiz etme becerileri gelişir. Dünyada sosyal medyanın yaygınlaşması ve yeterince güçlü olmayan okuma alışkanlığı öğrencileri en çok yazma becerisinin gelişmesinde zorlamasına karşın, AltınyakaKoleji Öğrencileri yapılandırılmış yazma beceri dersi vasıtası ile çok hızlı gelişir ve çeşitli tür ve içerikte yazılar yazar. 
 

FEN BİLİMLERİ

Fen Bilimeleri dersi dünyayı anlamak için gözlem ve deneylere dayanan veri temelli izlenen sistemli bir yoldur.
Altınyaka Koleji öğrencileri Fen Bilimleri derslerini günlük hayatta kullandığımız birçok alet, makine, sistem ve olayın sebebini-sonucunu irdeleyerek öğrenirler. Öğrencilerimiz ezbercilikten uzak, bilimsel süreç becerilerini geliştirerek soru sormayı ve problem çözmeyi, gözlem yapmayı, hipotez kurmayı, veriler toplayıp analiz yapmayı, sonuç elde edip genellemelere varmayı öğrenirler. 5. sınıftan 8. sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz fen laboratuvarlarını aktif bir şekilde kullanırlar.
Disiplinler arası çalışmalarla doğa ve topluma karşı sorumluluk bilincini geliştirecek çalışmalar yaparak mühendislik, teknoloji, toplum ve çevre ile ilişkisine yönelik anlayışı benimserler.

SOSYAL BİLGİLER
Altınyaka Kolejinde öğrenciler kendi kültürel ögelerini, birey-toplum-çevre-teknoloji etkileşimini, yerelden evrensele hareketle evrendeki kültürel çeşitliliğin farkına varmaları ve bu çeşitliliğe saygı duymaları amaçlanmıştır. Öğrencilerin içinde yaşadıkları yerel, ulusal ve küresel toplulukları daha iyi anlamaları, bu topluluklara aktif olarak katılmaları ve katkı sağlamaları için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri geliştirmeleri, böylelikle bilinçli birer yurttaş olmaları öğretim programının hedefleri arasındadır. Öğretim programları bireysel, toplumsal, ekonomik ve bilimsel alanlarda yaşanmakta olan değişim ve gelişime bağlı olarak belirli aralıklarla   güncellenmektedir. Bireyin var olan deneyimlerini dikkate alan, yaşama etkin katılımını, doğru karar vermesini, sorun çözmesini destekleyici ve geliştirici bir bakış doğrultusunda öğrenci merkezli yaklaşımlar ön plana çıkarmaktır. 

Erken Kayıt Avantajlarıİncele
+ +